Селищний голова

Турбаба Галина Григорівна

Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Поточна діяльність | Інші документи | Правила внутрішнього трудового розпорядку
Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО

       Протокол загальних зборів

              трудового колективу

             _________№ 1 

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників

виконавчих органів  Дворічанської селищної ради Куп’янського району Харківської області

 

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до Конституції України  кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Право на своєчасне одержання винагороди на працю захищається законом.

1.2. Метою Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчих органів  Дворічанської селищної ради Куп’янського району Харківської області (далі – Правила) є забезпечення трудової дисципліни, раціонального використання робочого часу, підвищення якості й продуктивності праці шляхом створення необхідних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомого і сумлінного виконання працівниками своїх трудових обов’язків. 

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного впливу та  дисциплінарні стягнення.

1.3. Для працівників виконавчих органів селищної ради Правила встановлюються з урахуванням Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Діяльність працівників ґрунтується  на таких основних принципах:

- поєднання місцевих і державних інтересів;

- верховенства права, демократизму, і законності;

- гуманізму і соціальної справедливості;

- гласності;

- пріоритету прав та свобод людини і громадянина;

- рівних можливостей доступу громадян до служби в органах місцевого самоврядування з урахуванням їх ділових якостей та професійної підготовки;

- професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;

- підконтрольності, підзвітності, персональної відповідальності за порушення дисципліни і неналежне виконання службових обов’язків;

-    дотримання прав місцевого самоврядування;

- правової і соціальної захищеності посадових осіб місцевого самоврядування;

-  фінансового та матеріально-технічного забезпечення служби за рахунок коштів місцевого бюджету;

-    самостійної кадрової політики.

1.4. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються селищним головою в межах повноважень, наданих йому актами законодавства, а у випадках, передбачених законодавством України, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.  

Правила внутрішнього трудового розпорядку узгоджуються з профспілковою організацією, доводяться до працівників під розписку та оприлюднюються на сайті селищної ради.

 

2. Порядок прийняття і звільнення працівників

2.1. Призначення на посади та звільнення з посад працівників здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», діючого трудового законодавства.

2.2. Працівники на посади призначаються на конкурсній основі, крім випадків, коли законами України передбачено інше. Особи, які вперше призначаються на посаду, приймають Присягу посадової особи місцевого самоврядування відповідно до статті 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

2.3. Під час прийняття на роботу громадяни зобов’язані подати:

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- військовий квиток та його копію;

- диплом або інший документ про освіту;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також копії цих документів. 

Особи, які претендують на зайняття посад у виконавчому комітеті селищної ради,  зобов’язані подати, крім перелічених, ще й такі документи:

- особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та 2 фотокартки розміром 4х6 см;

- відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї за попередній рік (Е-декларація);

- документи про науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації та їх копії;

- підписане претендентом попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, а також документ про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця;

- направлення на роботу (для магістрів державного управління і випускників вищих навчальних закладів) у разі, якщо таке направлення видавалось.

Під час прийняття на роботу забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

2.4. Призначення на посаду працівників оформляється розпорядженням селищного голови, яке оголошується працівнику під розписку.

2.5. Інші питання прийняття на роботу регулюються законодавством України про працю.

2.6. Під час прийняття на роботу може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути зазначена в розпорядженні про призначення на посаду.

2.7. Селищним головою, під час призначення на посаду працівника або у разі переведення в установленому порядку на іншу посаду, визначається робоче місце.

2.8. Посадовою особою виконавчого апарату селищної ради проводяться інструктажі щодо техніки безпеки, протипожежної безпеки та інших правил з охорони праці,  роз’яснюються працівникові права й обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я.

2.9. Спеціалістом по роботі з кадрами надаються для ознайомлення Правила внутрішнього трудового розпорядку та посадова інструкція.

2.10. Ведення трудових книжок здійснюється спеціалістом по роботі з кадрами згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і  Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

Відповідальність за збереження та за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на спеціаліста по  роботі з кадрами.

2.11. Звільнення може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством.

2.12. Працівник має право звільнитися за своєю ініціативою, попередивши керівника письмово за два тижні. Після закінчення цього строку працівник має право припинити роботу, а керівництво відповідно до статті 38 КЗпП України не має права затримувати проведення розрахунку та звільнення працівника з роботи, а також зобов’язане в день звільнення видати працівникові трудову книжку та повністю провести з ним розрахунок.

У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості; підтверджена медичним висновком вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом І групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), звільнення відбувається в строк, про який просить працівник.

2.13. Звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.14. Крім загальних підстав розірвання трудового договору, передбачених Кодексом законів про працю України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі – Закону) служба в органах місцевого самоврядування також припиняється у разі:

- відмови посадової особи місцевого самоврядування від складання Присяги (стаття 11 цього Закону);

- порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5 Закону);

- неподання відомостей або подання посадовою особою. місцевого самоврядування  неправдивих відомостей щодо  її доходів у встановлений термін (стаття 13 Закону);

- виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування (стаття 12 Закону);

- досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18 Закону).

2.15. Звільнення оформляється розпорядженням селищного голови.

2.16. У день звільнення працівнику видається його трудова книжка із занесеним до неї записом про звільнення та проводиться з ним остаточний розрахунок. Записи про звільнення у трудову книжку повинні заноситися у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з обов’язковим посиланням на відповідну норму закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

3. Основні права й обов’язки працівників

3.1. Кожен працівник виконавчих органів селищної ради має право:

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

- на оплату праці залежно від посади, яку працівник займає, рангу, який йому присвоєно, досвіду та стажу роботи;

- на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;

- на соціальний і правовий захист;

- у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження ним служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення;

- вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри щодо нього;

- захищати свої законні права та інтересів органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

Працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Основними обов’язками  працівників є:

- додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування; забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органів місцевого самоврядування;

- додержання прав та свобод людини і громадянина;

- збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;

- постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації;

- шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

- недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам  місцевого самоврядування та держави.

Працівники несуть також інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Коло обов’язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається селищним головою у посадовій інструкції, яка затверджується в установленому порядку, а також довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників.

 

4. Основні обов’язки власника або уповноваженого ним органу:

4.1. Власник або уповноважений ним орган (селищний голова) зобов’язаний:

- під час укладення трудового договору роз’яснити працівникові його права і обов’язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

- належним чином організувати працю та забезпечити кожного працівника робочим місцем;

- затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника;

- забезпечити здорові та безпечні умови праці;

- контролювати виконання працівниками вимог законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу та дисциплінарне стягнення;

- неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства про працю, правил з охорони праці;

- виплачувати працівникам заробітну плату регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів; у разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;

- постійно вдосконалювати організацію роботи селищної ради, її виконавчого комітету, виконавчого апарату,  забезпечувати підвищення кваліфікації працівників;

- створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати ініціативу та активність працівників;

- забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки працівників.

 

5. Робочий час і його використання. Час відпочинку.

5.1. Тривалість робочого часу працівників селищної ради та її виконавчого комітету не може перевищувати 40 годин на тиждень. Установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – суботою та неділею.

Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені статтею 73 КЗпП України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

5.2. Робочий час у селищній раді розпочинається о 8.00 год., закінчується о 17.00 год.; у п’ятницю закінчується о 16.00 год.; перерва на обід – з 12.00 год. до 12.45 год.

5.3. Відповідно до діючого законодавства за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. За зверненням вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний встановити їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках здійснюється пропорційно відпрацьованому часу. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

5.4. Робота у вихідні та святкові дні, як правило, не допускається. Залучення працівників до роботи у вихідні, святкові, неробочі дні провадиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством, за розпорядженням селищного голови. Робота у святкові, неробочі та вихідні дні компенсується відповідно до чинного законодавства.

5.5. Посадовим особам місцевого самоврядування, надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, іншим працівникам надається щорічна відпустка, тривалість якої визначається чинним законодавством з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячного заробітку.

У разі наявності стажу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років працівнику надається щорічна додаткова оплачувана відпустка за вислугу років тривалістю до 15 календарних днів у порядку, встановленому законодавством.

Працівникам надаються також інші відпустки, передбачені чинним законодавством.

5.6. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіком, який затверджується керівником на кожен календарний рік не пізніше 10 січня.

Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності селищної ради та особистих інтересів працівників і можливості їх  відпочинку. Графік доводиться до відома всіх працівників.

5.7. Безпосереднє надання відпусток узгоджується з працівником через заяву та оформляється розпорядженням селищного голови.

5.8. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

5.9. За розпорядженням селищного  голови працівники можуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається працівнику в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

У разі відкликання працівника зі щорічної відпустки його роботу оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

5.10. Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням згідно з довідками навчальних закладів.   

 

6. Заохочення за успіхи в роботі

6.1. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці та інші досягнення в роботі можуть застосовуватись такі заохочення:

- преміювання;

- грошова винагорода;

- встановлення надбавок до заробітної плати;

- нагородження відзнаками.

За особливі заслуги працівники представляються до відзнак обласної ради, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, державних нагород та присвоєння почесних звань.

6.2. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються у першу чергу переваги та соціальні пільги відповідно до чинного законодавства. Таким працівникам надається також перевага під час просування по службі.

6.3. Заохочення оголошуються розпорядженням селищного голови, доводяться до відома працівника або всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.

 

7. Стягнення за порушення трудової дисципліни

7.1. За порушення трудової дисципліни, цих правил до працівника може бути застосовано один з таких видів стягнення:

- догана;

- звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосовано відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.

До працівників за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних із проходженням  служби в органах місцевого самоврядування, а також за вчинок, який ганьбить його як посадову особу місцевого самоврядування або дискредитує селищну раду, можуть застосовуватись і такі заходи дисциплінарного впливу:

- попередження про неповну службову відповідність;

- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

7.2. Дисциплінарні стягнення застосовуються селищним головою та оформляються розпорядженням, яке оголошується працівникові під розписку.

7.3. Працівники, які здійснюють керівництво іншими працівниками або контролюють їхню роботу, зобов’язані вживати заходів щодо дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку, Загальних правил поведінки державного службовця та чинного законодавства України в межах своїх повноважень та відповідно до законодавства.

7.4. До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

7.5. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

7.6. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення  заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

Дворічанський селищний голова                                Галина ТУРБАБА

Переглядів: 493
Дата публікації: 08:54 04.01.2021
Дворічанська селищна рада Харківської області >>>